top of page

Obchodní podmínky
 

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:
 

Definice

V těchto obchodních podmínkách:
 

 • ​​„Provozovatel“ je Společnost Chodil s.r.o., IČO: 06069479, se sídlem Korunní 2569/108, Praha 10100.
   

 • „Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem Reweso, mezi jejíž hlavní funkcionality patří možnost odeslání kontaktního formuláře a která je dostupná z internetové adresy https://www.reweso.cz/.
   

 • „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
   

 • „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
   

 • „Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.
   

 • „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.
   

 • „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů a umožňuje Uživateli užívat celou funkcionalitu či část funkcionality Aplikace.
   

 • „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.


 

Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

 • Zobrazení tlačítka s názvem „Odeslat“ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.„Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem Reweso, mezi jejíž hlavní funkcionality patří možnost odeslání kontaktního formuláře a která je dostupná z internetové adresy https://www.reweso.cz/.
   

 • Kliknutí Uživatele na tlačítko „Odeslat“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.
   

 • Kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.2 rovněž Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP a Provozovatel se o tom Uživatele zavazuje informovat v uživatelském prostředí Aplikace.
   

 • Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

   

Užívání Aplikace

 • Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.
   

 • Provozovatel uděluje Uživateli Licenci bezúplatně.
   

 • Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.

 • Uživatel nesmí zřídit více než jeden Uživatelský účet.
   

 • Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.
   

 • Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.
   

 • Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu . V takovém případě má Uživatel právo na vrácení poměrné částky, kterou zaplatil za užívání Aplikace.
   

 • Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
   

 • Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

   

Databáze

 • Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
   

 • Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
   

 • Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

   

Odpovědnost za škodu

 • Ustanovení toho článku VOP se nevztahují na spotřebitele.
   

 • Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.

   

Změna VOP

 • Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
   

 • Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.
   

 • V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

   

Ochrana osobních údajů

 • Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
   

 • Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: https://www.reweso.cz/gdpr

   

Povinné informace pro spotřebitele

 • ​​Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.
   

 • Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:

 • adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;

 • telefonický kontakt Provozovatele je +420 792 770 778;

 • adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je info@reweso.cz;

 • odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;

 • Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytována bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace;

 • Uživateli nevznikají náklady na dodání;

 • k užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Maxthon a další;

 • Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence;

 • ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku;

 • údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím Uživatelského účtu.

 • Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu;

 • opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam, kde to Aplikace neumožňuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;

 • Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;

 • Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;

 • předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;

 • Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky;

 • Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

   

Rozhodné právo

 • ​​Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
   

 • Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

   

Účinnost

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 8. dubna 2024.

 

bottom of page